top of page

Algemene voorwaarden webshop en workshops

 

De consument heeft het recht aan Dreamy Creations mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

 

Dreamy Creations

Klaverstraat 8

3920 Lommel

België

BTW BE0847421395

info@dreamycreations.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel van Dreamy Creations, een detailhandel met maatschappelijke zetel te Lommel, BTW biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Dreamy Creations. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Dreamy Creations houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dreamy Creations aanvaard zijn.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Eventuele kortingscodes die door ons worden toegekend als presentje of als bedankt voor het achterlaten van een recensie van een product, kunnen enkel bij weborders worden gebruikt, uitsluitend voor de aankoop van verbruiksgoederen.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

 

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dreamy Creations niet. Dreamy Creations is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dreamy Creations is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dreamy Creations. Dreamy Creations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

- via

- via overschrijving op rekeningnummer BE59 0635 3137 4826

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Dreamy Creations.

  

Dreamy Creations is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Dreamy Creations. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dreamy Creations te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dreamy Creations beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt Dreamy Creations  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 7: Levering

Alle artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verzonden - indien het artikel op voorraad is en dit met Bpost of GLS. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.  Het ondertekenen voor ontvangst van een beschadigd pakket betekent dat u akkoord gaat met de staat waarin het zich op dat moment bevindt.  Meldingen die niet onmiddellijk worden gemeld, kunnen niet in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

 

b. Algemeen

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Dreamy Creations klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Dreamy Creations.

 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.  Ook bij gebruik van instrumenten of tools die niet eigen zijn aan het merk zelf doet deze garantie vervallen. 

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

De garantie is niet overdraagbaar. 

 

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Dreamy Creations mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Dreamy Creations klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Dreamy Creations, Klaverstraat 8 3920 Lommel, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dreamy Creations zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, gaande over gepersonaliseerde artikelen speciaal voor de klant ontworpen.

3° Workshops georganiseerd door Dreamy Creations; Inschrijvingen voor workshops kunnen geannuleerd worden tot twee weken voor de workshopdatum. Annuleringen binnen deze termijn, no-show tijdens workshop zelf, zullen geen onderwerp zijn van terugbetaling en kunnen dus niet herroepen worden.

Eveneens zijn uitgesloten van herroeping: alle artikelen uit de categorie “Gepersonaliseerde artikelen en cadeau’s”.  Deze worden na bestelling van onze klanten speciaal besteld, en worden nooit beschouwd als een voorraadartikel.  Deze aankopen worden beschouwd als "het bestellen van goederen op maat", en maken geen deel uit van art. VI. 47 §1. van het Wetboek van economisch recht.

 

 

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dreamy Creations, Klaverstraat 8 3920 Lommel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dreamy Creations Klaverstraat 8 3920 Lommel, België, info@dreamycreations.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot  Dreamy Creations Klaverstraat 8 3920 Lommel, België, info@dreamycreations.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dreamy Creations heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Dreamy Creations houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@dreamycreations.be

 

Artikel 11; Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 

Het nalaten op gelijk welk moment door om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Dream Creations Klantendienst

 

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@dreamycreations.be of via de chatfunctie op onze website.

 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dreamy Creations. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Dreamy Creations kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 

 

Artikel 15: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd.

Algemene voorwaarden Workshops

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Dreamy Creations afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt  deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Dreamy Creations.

1.3 Of door overeenkomst via mail of privé bericht

 

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. (Minstens 8 deelnemers- maximum 12 deelnemers in onze eigen workshopruimte, maximum 20 op verplaatsing )

2.2 Bij minder dan 8 deelnemers kan de workshop alsnog doorgaan, na betaling van het minimum bedrag van 8 personen(vb basis handlettering: minimum bedrag 8x€25,00=€200,00

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. (Enkel bij workshops door ons georganiseerd.)

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. (Enkel bij workshops door ons georganiseerd.)

2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

(Enkel bij workshops door ons georganiseerd.)

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.7 Bij workshops aan huis of op locatie dienen er minstens 8 en max 20 deelnemers aanwezig te zijn. Inschrijven en afrekenen gebeurd bij de gastvrouw.

2.8 Het inschrijvingsgeld dient minimum 1 week voor aanvang overschreven te worden op het afgesproken rekening.

 

3. Afmelden door de deelnemer in onze eigen workshopruimte
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren via info@dreamycreations.be

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een workshop:

* Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. 

* Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. 

* Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. 

* Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

3.5 Voor workshops op verplaatsing gelden dezelfde regels zoals vermeld bij punt 3.3

 

4: Klachten 

4.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met 

Dreamy Creations op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

4.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

5: Aansprakelijkheid

5.1 Dreamy Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

5.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Dreamy Creations is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

 

6: Geheimhouding
6.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Dreamy Creations toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

6.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

7: Overig

7.1 Dreamy Creations behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

7.2 Kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

7.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

8. Ruilen

8.1 Artikelen kunnen enkel geruild worden in originele verpakking, na een mailtje (info@dreamycreations.be)

 

 

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Dreamy Creations.

bottom of page